Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

PATARĖJAS

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui suformuoti nuostatas ir prioritetus viešųjų pirkimų srityje įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ministerija) Strateginio planavimo darbo grupės priimtus sprendimus,  organizuoti įstaigų numatytų Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo bei atskaitomybės taisyklių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.1V-809 (aktuali redakcija) (toliau – taisyklės) 1.1 punkte (toliau - Ministerijos bei įstaigų prie VRM) viešuosius pirkimus, rengti pirkimų dokumentus, nagrinėti tiekėjų pareikštas pretenzijas.

Veiklos sritis:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus patarėjo pareigas, atlieka šias funkcijas: