Pareigų aprašymas Spausdinti

APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS

PATARĖJA

                      Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Apskaitos ir finansų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo. 

Paskirtis:

Veiklos sritis:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: