Pareigų aprašymas Spausdinti

APRŪPINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  (toliau – Departamentas) Aprūpinimo skyrius (toliau – Skyrius).

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ministerija), Departamento ir įstaigų prie Ministerijos, finansuojamų iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų (toliau – Įstaigos), aprūpinimą nematerialiuoju, ilgalaikiu (išskyrus nekilnojamąjį turtą) ir trumpalaikiu materialiuoju turtu (toliau – turtas), įgyvendinti ir kontroliuoti Departamento sudarytas turto pirkimo sutartis, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų, kuriuose Departamentas yra paramos gavėjas, pirkimo sutartis.

 

Tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis tarnautojas vykdo šias funkcijas: