Pareigų aprašymas Spausdinti

APRŪPINIMO SKYRIAUS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTĖ

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  (toliau – Departamentas) Aprūpinimo skyrias (toliau – Skyrius).

Pareigybės paskirtis :

Skyriaus viešojo administravimo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti tinkamą nematerialiojo, ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo turto (toliau – turtas) priėmimą, laikymą, išdavimą bei saugojimą Departamento ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ministerija) sandėliuose (toliau – sandėliai).

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: