Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS

SPECIALISTO
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

Pareigybės paskirtis:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: