BDAR
gdpr

 • Vadovybė
  Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01122 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Giedrius Griška
  232
  Laura Šerniūtė
  232
  Daiva Likandrovienė
  Priimamasis
  232
 • Teisės skyrius
  Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01122 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Robertas Seredžius
  247
  Vytenis Bukota
  247
  Inga Murauskaitė
  245
  Diana Zujevič
  245
  Karolina Grybauskienė
  247
  Miglė Plentaitė
  245

   

  TEISĖS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMO VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • atstovauja Departamentui visų instancijų teismuose, administracinių ginčų komisijose;
  • pagal savo kompetenciją atstovauja Departamento interesams Ministerijoje, kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
  • Departamento vadovybės pavedimu, savo iniciatyva arba pagal kitų Departamento administracijos padalinių pateiktus duomenis ir informaciją rengia, dalyvauja rengiant ir nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus, išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų projektus;
  • derina kitų institucijų ir įstaigų parengtus ir pateiktus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų.
  • rengia Ministerijos ir įstaigų prie Ministerijos, finansuojamų iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, kurioms Departamentas centralizuotai vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, sudaromų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektus, rengia, derina ir nustatyta tvarka vizuoja Departamento vardu sudaromas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis; 
  • rengia, derina ir nustatyta tvarka vizuoja sutarčių ir susitarimų, sudaromų įgyvendinant Departamento ūkinę bei finansinę veiklą, ir kitų Departamento vardu sudaromų sutarčių ir susitarimų projektus;
  • rengia ir nustatyta tvarka vizuoja ieškinių, apeliacinių, kasacinių, atskirųjų skundų ir kitų teismo procesinių dokumentų projektus;
  • teisiniu požiūriu vertina Departamento administracijos padalinių ir kitų įstaigų parengtų dokumentų, sutarčių ir susitarimų teisinį pagrįstumą ir teikia dėl jų pastabas bei pasiūlymus;
  • teikia Departamento direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Departamento kompetencija, tobulinimo.
  • atsižvelgiant į Departamento tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  • kartu su Departamento administracijos padalinių vedėjais atlieka Departamento administracijos padalinių funkcijų, personalo pareigybių analizę, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl tarnybos ir darbo organizavimo tobulinimo;
   • padeda Departamento direktoriui formuoti personalo mokymo prioritetus, rengia metinį mokymo plano projektą, organizuoja jo įgyvendinimą, atlieka kitas su personalo administravimu susijusias funkcijas;
  • padeda Departamento direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  • konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Departamento administracijos padalinių vedėjams personalo administravimo klausimais;
  • atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
  • organizuoja personalo (išskyrus Departamento direktorių) priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  • praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie personalo priėmimą į pareigas Departamente;
  • organizuoja atostogų suteikimą Departamento personalui;
  • organizuoja Departamento personalo tarnybinės veiklos vertinimą;
  • organizuoja Departamento personalo skatinimų, apdovanojimų, drausminių nuobaudų skyrimą;
  • pagal kompetenciją administruoja valstybės tarnautojų pažymėjimus ir išduoda darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimus.
  • padeda įgyvendinti Departamento personalo socialines garantijas, teisę į karjerą, darbo drausmės, elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  • organizuoja personalo motyvacijos, adaptacijos ir integravimo sistemų įgyvendinimą;                 
  • organizuoja studentų praktikos atlikimą Departamente;
  • administruoja Departamento rengiamus, gaunamus ir siunčiamus dokumentus bei teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina įslaptintos informacijos administravimo ir apsaugos reikalavimų laikymąsi Departamente;
  • pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytas atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo srityje;
  • rengia ir nustatyta tvarka derina su Ministerijos Centrine specialiąja ekspertų komisija Departamento įslaptintos dokumentacijos plano, įslaptintos dokumentacijos plano papildymų sąrašo, įslaptintų dokumentų registrų sąrašo projektus;
  • rengia ir nustatyta tvarka derina su Ministerijos Centrine specialiąja ekspertų komisija Departamento dokumentacijos plano, dokumentacijos plano papildymų sąrašo, dokumentų registrų sąrašo projektus.
  • teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus bylas ir perduoda jas saugoti į archyvą;
  • metodiškai vadovauja Departamento administracijos padaliniams archyvinių dokumentų bylų sudarymo klausimais;
  • organizuoja Departamento dokumentų bylų perdavimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Archyvų skyriui.
  •  rengia Departamento metinio veiklos plano, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano projektus, vykdo šių planų stebėseną, kontroliuoja Departamento priemonių vykdymą per nustatytus terminus, rengia ataskaitas apie priemonių vykdymą ir teikia jas Ministerijos Administravimo departamentui.
  • rengia ir išduoda pažymas dėl buvusiems vidaus reikalų sistemos pareigūnams paskirtų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų išmokų ir kitų su tuo susijusių klausimų;
  • pagal kompetenciją organizuoja vidaus reikalų sistemos buvusių pareigūnų prašymų, skundų dėl paskirtų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensuojamų sumų mokėjimo ir kitų su tuo susijusių klausimų nagrinėjimą;
  • teisės aktų nustatyta tvarka administruoja ir saugo buvusių vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų bylas, pagal poreikį perduoda jas į archyvą.
  • teikia teisinę pagalbą Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
  • užtikrina asmenų privačių ir  viešųjų interesų derinimą, vykdo privačių interesų deklaravimo administravimą, tvarko duomenis Privačių interesų deklaracijų informacinėje sistemoje „IDIS“;
  • organizuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
  • organizuoja ir koordinuoja informacijos paskelbimą Ministerijos interneto tinklapyje Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  • pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus ir skundus;
  • Departamento direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Departamentui kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
  • teikia siūlymus Departamento Viešųjų pirkimų skyriui prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planui parengti;
  • teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;
  • pagal Skyriaus vykdomas funkcijas atlieka vidaus kontrolės veiksmingumo stebėseną, nustato rizikos veiksnius;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas su Skyriaus kompetencija susijusias funkcijas, Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
 • Veiklos administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Violeta Kodienė
  P2
  Irena Martinkėnienė
  273
  273
  Daiva Likandrovienė
  232
 • Apskaitos ir finansų skyrius
  Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Olga Kazlauskienė
  255
  Alina Zarembienė
  226
  Birutė Kvietkauskaitė
  253
  Lina Urbanavičienė
  226
  Jadvyga Maculevič
  251
  Ilona Ruzgienė
  226
  Nijolė Patiejūnienė
  253
  Silva Liaučiūtė
  249
  Anželika Levkevič
  226
  Janina Jarmolo
  332
  Ieva Matusaitė
  261
  Dalia Monkevičienė
  332
  Violeta Mikšienė
  261
  Rita Šikšnian
  261
  Giedrė Dainorovičienė
  332
  Gražina Aleknienė
  332
  Sigita Matkevičienė
  251

   

  APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • rengia Departamento biudžeto programų, nuompinigių už valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, pervestų į valstybės biudžetą kompensavimo programos ir specialiosios programos, finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, sąmatų projektus;
  • pagal kompetenciją rengia investicijų projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia juos Ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui;
  • derina ir pagal kompetenciją kartu su Įstaigomis kontroliuoja biudžeto programų lėšų ir kitų Įstaigose naudojamų lėšų sąmatas;
  • teisės aktų nustatyta tvarka sudaro Departamento bei Įstaigų finansinę atskaitomybę bei teikia jų duomenis Ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui;
  • pagal kompetenciją rengia Departamento ir Įstaigų finansines ir kitas ataskaitas bei teikia jų duomenis suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;
  • vykdo Departamento ir Įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų mokėtinų lėšų apskaičiavimą ir kontroliuoja jų savalaikį mokėjimą;
  • organizuoja ir vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Departamento patikėjimo teise valdomų Ministerijos ir Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nuomojamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaitą;
  • vykdo atsiskaitymus su fiziniais ir juridiniais asmenimis už jų pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus;
  • pagal kompetenciją vykdo Departamento ir Įstaigų ūkinių operacijų išankstinę ir paskesniąją finansų kontrolę;
  • organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja vykdant kasmetinę Departamento turto inventorizaciją ir užtikrina savalaikį jos atlikimą;
  • dalyvauja atliekant kasmetinę Įstaigų turto inventorizaciją.
  • koordinuoja ir kontroliuoja valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų ir kitų lėšų panaudojimo, finansinių ir ūkinių operacijų atlikimo, buhalterinių dokumentų įforminimo atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
  • organizuoja ir atlieka valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų  ir kitų lėšų, turto pajamų bei išlaidų operacijų, išreikštų pinigais, registravimą Departamento ir Įstaigų apskaitos registruose bei grupavimą pagal teisės aktuose nustatytus apskaitos metodus finansinei atskaitomybei sudaryti;
  • organizuoja mokėjimus pagal Departamento vardu sudarytas sutartis, finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, vykdo šių lėšų apskaitą ir pagal kompetenciją jų kontrolę;
  • kaupia Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir ministerijos Vidaus audito skyriaus Departamente atliktų auditų ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas, bei kitus su tuo susijusius dokumentus, rengia, derina išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planų projektus, teikia juos tvirtinti Departamento direktoriui, koordinuoja ir užtikrina savalaikį audito išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą, teikia auditą atlikusiai įstaigai informaciją apie šių planų įgyvendinimą;
  • teikia siūlymus Departamento Viešųjų pirkimų skyriui prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planui parengti;
  • pagal kompetenciją rengia ir teikia Departamento atsakingam asmeniui duomenis ir informaciją Departamento metinio veiklos plano, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano projektų rengimui, dalyvauja šių planų vykdyme bei rengia ataskaitas apie priemonių įgyvendinimą;
  • dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų, Ministerijos kanclerio potvarkių, Departamento direktoriaus įsakymų, Įstaigų vadovų įsakymų, kitų teisės aktų, sutarčių bei dokumentų, susijusių su buhalterine apskaita ir atskaitomybe, projektus;
  • pagal kompetenciją derina ir vizuoja Departamento ir Įstaigų vardu sudaromų sutarčių, įsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su buhalterine apskaita ir atskaitomybe, projektus;
  • pagal kompetenciją kontroliuoja Departamento ir Įstaigų sudarytų sutarčių vykdymą;
  • teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl turto, įsigyto už Europos Sąjungas lėšas, administravimo, kiek tai susiję su buhalterinės apskaitos funkcijų vykdymu;
  • teikia konsultacijas Departamento ir Įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais finansiniais klausimais;
  • kontroliuoja ir koordinuoja Departamento, Ministerijos ir Įstaigų patikėjimo teise valdomo ir (ar) naudojamo turto judėjimą;
  • pagal Skyriaus vykdomas funkcijas atlieka vidaus kontrolės veiksmingumo stebėseną, nustato rizikos veiksnius;
  • teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.
 • Viešųjų pirkimų skyrius
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01122 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Karolis Klusevičius
  236
  Evaldas Stadalius
  240
  Asta Šimonėlienė
  271
  Živilė Šakalienė
  269
  Rimutė Lapėnienė
  275
  Marina Sosnovskaja
  234
  Jūratė Barsulytė-Girgždienė
  269
  Jurgita Žilko
  271

   

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • pagal Departamento skyrių pateiktus duomenis apibendrina Departamento einamųjų metų Pirkimų planą, suderina jį su Ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentu ir teikia tvirtinti Departamento direktoriui;
  •  pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Ministerijos bei įstaigų prie Ministerijos einamųjų metų Pirkimų planus;
  •  rengia Departamento, Ministerijos bei įstaigų prie Ministerijos to paties tipo pirkimų preliminariųjų sutarčių suvestines.
  •  rengia pirkimų ir kitų dokumentų projektus ir teikia juos pirkimų komisijoms;
  • teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
  • organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
  • sudaro ir prižiūri VRS CPO prekių, paslaugų ir darbų katalogą, kuriame skelbia preliminariąsias prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis.
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus, išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų projektus;
  • pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus; analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sutarčių projektų, kitų dokumentų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimams;
  • pagal kompetenciją derina ir vizuoja Departamento sudaromų pirkimo sutarčių projektus;
  • naudoja ir teisės aktų nustatyta tvarka valdo Skyriaus tvarkomuosius, organizacinius, informacinius ir kitus dokumentus;
  • konsultuoja Departamento, Ministerijos bei įstaigų prie Ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų klausimais;
  • organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Departamento, Ministerijos bei įstaigų prie Ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ministerijos interneto bei intraneto tinklalapiuose;
  • pagal kompetenciją rengia ir teikia Departamento atsakingam asmeniui duomenis ir informaciją Departamento metinio veiklos plano, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano projektų rengimui, dalyvauja šių planų vykdyme bei rengia ataskaitas apie priemonių įgyvendinimą;
  • pagal Skyriaus vykdomas funkcijas atlieka vidaus kontrolės veiksmingumo stebėseną, nustato rizikos veiksnius;
  • teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;
  • atlieka kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus pavedimus.
 • Aprūpinimo skyrius
  Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01122 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ryšard Gotovt
  238
  Dovilė Šeputytė
  242
  242
  Laimutis Komičius
  Vivulskio g. 43
  Gražina Litvinienė
  244
  Diana Striškienė
  277
  Irena Pautienienė
  279
  279
  Lina Miškinytė
  Vivulskio g. 43
  Julija Barauskienė
  Vivulskio g. 43
  Vairuotojų kabinetas

   

  APRŪPINIMO SKYRIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • priima, išduoda ir laiko Departamento ir Ministerijos sandėliuose įsigytą ilgalaikį, trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančio Departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo bei Ministerijos administracijos padaliniuose jų funkcijoms vykdyti naudojamo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kiekinę apskaitą;
  • organizuoja kompiuterinės, ryšio ir kitos technikos pagal sudarytas paslaugų teikimo sutartis remonto darbų atlikimą;
  • organizuoja ir rengia viešuosius aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus, išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų projektus;
  • dalyvauja atliekant metinę valstybei nuosavybės teise priklausančio Departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ar naudojamo nekilnojamojo turto bei ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo  turto inventorizaciją;
  • pagal kompetenciją teikia siūlymus Departamento Viešųjų pirkimų skyriui prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planui parengti;
  • pagal kompetenciją rengia ir teikia Departamento atsakingam asmeniui duomenis ir informaciją Departamento metinio veiklos plano, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano projektų rengimui, dalyvauja šių planų priemonių vykdyme bei rengia ataskaitas apie priemonių įgyvendinimą;
  • pagal Skyriaus vykdomas funkcijas atlieka vidaus kontrolės veiksmingumo stebėseną, nustato rizikos veiksnius;
  • pagal kompetenciją dalyvauja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinime;
  • teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   

 • Nekilnojamojo turto valdymo ir ūkio skyrius
  Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01122 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Šeputis
  265
  Vilija Sadauskienė
  P3
  Ričardas Žala
  259
  Antanas Dimaitis
  P4
  Ryšard Genadij Zujevič
  P2
  Edvardas Valys
  P2
  Gintaras Berlinskas
  259
  Romualdas Grigonis
  R-57
  Piotras Aleksejevas
  R-57

   

  ŪKIO SKYRIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • atlieka panaudos sutartyse nustatyta apimtimi ir sąlygomis Ministerijos ir Įstaigų funkcijų vykdymui naudojamo nekilnojamojo turto teritorijos tvarkymą, šilumos, vandentiekio ir elektros tiekimo ūkio priežiūrą arba tuo atveju, kai nepakanka žmogiškųjų išteklių ir (ar) techninių išteklių, organizuoja šių darbų/paslaugų atlikimą;
  • atlieka Departamento patikėjimo teise valdomų nekilnojamųjų kultūros vertybių remonto, teritorijos tvarkymo darbus, šilumos, vandentiekio, elektros tiekimo ūkio priežiūrą arba organizuoja šių darbų (paslaugų) atlikimą (suteikimą); 
  • užtikrina, kad nekilnojamasis turtas atitiktų sanitarinius, higieninius, priešgaisrinės saugos reikalavimus, o esant nukrypimų nuo nustatytų normų organizuoja neatitikimų šalinimą;
  • organizuoja nekilnojamojo turto fizinę apsaugą, priešgaisrinės saugos ir apsauginių sistemų įrengimą, kontroliuoja jų veikimą;
  • vykdo Departamento sudarytas ūkinės paskirties paslaugų teikimo sutartis, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal šias sutartis apskaitą, atlieka suteiktų paslaugų lėšų paskirstymą Ministerijai ir Įstaigoms;
  • teikia Departamento, Ministerijos funkcijų vykdymui naudojamo nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros veiklų sąnaudų  duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS).
  • organizuoja ir koordinuoja Departamento, Ministerijos ir Įstaigų patikėjimo teise valdomo, naudojamo, disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ir naudojamo nekilnojamojo turto statybos darbų atlikimą, atlieka užsakovo funkcijas; 
  • rengia ir nustatyta tvarka derina projektavimo užduotis dėl planuojamo remontuoti, rekonstruoti, griauti, išardyti ar statyti nekilnojamojo turto.
  • dalyvauja kasmetinėje Departamento patikėjimo teise ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo, naudojamo ir disponuojamo nekilnojamojo turto inventorizacijoje bei techninės būklės apžiūroje;
  • vykdo Departamento administruojamo nekilnojamojo turto, kurį patikėjimo teise ar kitokiu teisėtu pagrindu valdo, naudoja ir disponuoja Departamentas, techninės būklės priežiūrą;
  • analizuoja, apibendrina nekilnojamojo turto techninės būklės apžiūros duomenis, rengia motyvuotas išvadas ir pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto būklės gerinimo;
  •  kontroliuoja, kaip Departamento ir Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai naudoja darbo priemones, kitą turtą, laikosi elektros saugos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, saugos ir sveikatos reikalavimų, instruktuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus šiais klausimais;
  • pagal kompetenciją kartu su Ministerija kontroliuoja, kaip Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi priešgaisrinės saugos reikalavimų, instruktuoja juos šiais klausimais, aprūpina pastatą Šventaragio g. 2, Vilniuje, reikiamomis priemonėmis priešgaisrinei saugai užtikrinti;
  • vykdo Departamento ir Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, saugos ir sveikatos prevencines priemones;
  • organizuoja ir dalyvauja rengiant Departamento direktoriaus ir vidaus reikalų ministro įsakymų projektus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, saugos ir sveikatos klausimais;
  • atlieka Departamente ir Ministerijoje nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimus ir registruoja duomenis apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas;
  • organizuoja įstaigų prie Ministerijos, kurių buveinė yra pastate Šventaragio g. 2, Vilniuje, valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymus darbo vietose, reikalingų materialinių ir techninių išteklių bei paslaugų teikimą, susidarius ar gresiant ekstremaliajam įvykiui arba ekstremaliajai situacijai, pagal kompetenciją įgyvendina kitas vidaus reikalų ministro patvirtintas priemones civilinei saugai užtikrinti;
  • pagal kompetenciją kartu su Ministerija organizuoja Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymus darbo vietose, reikalingų materialinių ir techninių išteklių bei paslaugų teikimą, susidarius ar gresiant ekstremaliajam įvykiui arba ekstremaliajai situacijai
  • aprūpina transporto priemonėmis Ministerijos vadovybę, Ministerijos administracijos padalinius, Įstaigas;
  • renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie transporto priemonių poreikį;
  • vykdo transporto priemonių užsakymus, teikia motyvuotas išvadas dėl užsakymų negalimumo įvykdyti Departamento direktoriui;
  • organizuoja ir (ar) atlieka Departamento patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų, naudojamų ir disponuojamų transporto priemonių techninę priežiūrą, remontą bei saugojimą ir dalyvauja atliekant šių transporto priemonių metinę turto inventorizaciją;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi transporto priemonėms nustatytų degalų, padangų, akumuliatorių bei ridos limitų, teikia apibendrintą informaciją bei pasiūlymus Departamento direktoriui;
  • rengia transporto priemonių eksploatacijos plano projektą;
  • rengia bei Teisės ir veiklos administravimo skyriui teikia duomenis transporto priemonių panaudos ar kito teisėto valdymo sutarčių rengimui, vykdo transporto priemonių panaudos, kito teisėto valdymo sutartis.
  • teikia siūlymus Viešųjų pirkimų skyriui prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planui parengti;
  • pagal kompetenciją rengia projektavimo paslaugų, rangos darbų, nekilnojamojo turto administravimo paslaugų, transporto priemonių aptarnavimo paslaugų, degalų viešojo pirkimo dokumentus (darbų kiekių žiniaraščius, technines specifikacijas, kvalifikacinius reikalavimus rangovams-teikėjams ir kt.) bei kitus reikalingus dokumentus;
  • derina projektinius sprendimus dėl projektuojamos naujos statybos teritorijose, kurios ribojasi su Departamento panaudos pagrindais naudojamais žemės sklypais;
  • pagal kompetenciją rengia ir teikia Departamento atsakingam asmeniui duomenis ir informaciją Departamento metinio veiklos plano, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano projektų rengimui, dalyvauja šių planų priemonių vykdyme bei rengia ataskaitas apie priemonių įgyvendinimą;
  • pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir derina investicijų programų projektus;
  • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja vertinant viešojo pirkimo konkursui pateiktus pasiūlymus;
  • atlieka ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto remonto darbus arba, tuo atveju, kai nepakanka turimų žmogiškųjų ir (ar) techninių išteklių, organizuoja šio turto remonto darbų atlikimą;
  • teikia konsultacijas Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, statybų administravimo klausimais;
  • pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia duomenis bei informaciją dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių Departamento patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų transporto priemonių ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto  (išskyrus nekilnojamuosius daiktus), kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešajame aukcione;
  • rengia išvadas ir teikia siūlymus dėl Departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo, disponuojamo nekilnojamojo turto atnaujinimo ar teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimo jo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti;
  • pagal Departamento kompetenciją dalyvauja valstybės įmonės Turto banko vykdomuose valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo procesuose;
  • pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia duomenis, informaciją, ataskaitas Apskaitos ir finansų skyriui;
  • rengia, derina ir nustatyta tvarka vizuoja sutarčių bei kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
  • vykdo Departamento vardu sudarytas su Skyriaus kompetencija susijusias sutartis;
  • teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   

 • Ginklų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Artūras Škiudas
  Dėl ginklų gražinimo ir A kategorijos ginklų perrašymo

  GINKLŲ SKYRIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS

   

  • aprūpina valstybės institucijas ir įstaigas (išskyrus Krašto apsaugos ministeriją, jai pavaldžias įstaigas ir Lietuvos kariuomenę) iš joms skirtų biudžeto asignavimų visų kategorijų ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis, ginklų dėtuvėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 7–8 punktuose, (toliau – ginklų dėtuvės);
  • renka, analizuoja ir kaupia informaciją apie ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis, ginklų dėtuves, naujus ginklų, šaudmenų tipus ir modelius, jų techninius duomenis, plėtojimo kryptis;
  • teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms (išskyrus Krašto apsaugos ministeriją, jai pavaldžias įstaigas ir Lietuvos kariuomenę), fiziniams ir juridiniams asmenims turimą informaciją apie jiems reikalingus ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis,  ginklų dėtuves;
  • nagrinėja Departamento nustatyta tvarka pagal valstybės institucijų ir įstaigų (išskyrus Krašto apsaugos ministeriją, jai pavaldžias įstaigas ir Lietuvos kariuomenę) Departamentui suteiktus įgaliojimus pateiktas paraiškas ginklams, ginklų priedėliams,  šaudmenims ir jų dalims, ginklų dėtuvėms įsigyti, vertina jas ir teikia Departamento Viešųjų pirkimų skyriui viešųjų pirkimų procedūroms atlikti;
  • atlieka valstybės institucijų ir įstaigų (išskyrus Krašto apsaugos ministeriją, jai pavaldžias įstaigas ir Lietuvos kariuomenę) ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių, ginklų dėtuvių  įsigijimo poreikio analizę, renka, analizuoja ir apibendrina jų Departamentui pateiktas paraiškas ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims ir jų  dalims, ginklų dėtuvėms įsigyti;
  • pagal kompetenciją užtikrina realizavimą iš asmenų paimtų, paveldėtų ginklų, jeigu paveldėtojas leidimo nešiotis ginklus ar leidimo laikyti ginklus negauna arba atsisako ginklą perdirbti, ar fizinių ir juridinių asmenų perduotų tinkamų naudoti A kategorijos ginklų, ginklų dalių ir šaudmenų, skirtų tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėlius ir dėtuves (organizuoja jų vertės nustatymą Departamento nustatyta tvarka, apie realizuotus A kategorijos ginklus, ginklų dalis ir šaudmenis, skirtus tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėlius ir ginklų dėtuves informuoja jų savininką);
  • užtikrina specialiojo statuso subjektų (išskyrus krašto apsaugos sistemos institucijas) ir asmenų teritorinei policijos įstaigai perduotų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių, ginklų dėtuvių priėmimą ir sunaikinimą Departamento nustatyta tvarka, dalyvaujant Departamento direktoriaus sudarytai komisijai;
  • užtikrina galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems tokia teisė suteikta pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą, įsigyti A kategorijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių, ginklų dėtuvių, skirtų A kategorijos ginklams;
  • pagal kompetenciją dalyvauja Departamento ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų sudaromų komisijų veikloje;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir nustatyta tvarka vizuoja viešojo pirkimo-pardavimo bei kitų su Skyriaus kompetencija susijusių sutarčių bei teisės aktų, išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, projektus;
  • dalyvauja atliekant metinę valstybei nuosavybės teise priklausančio Departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ar naudojamo nekilnojamojo turto bei ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizaciją;
  • pagal kompetenciją teikia siūlymus Departamento Viešųjų pirkimų skyriui prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planui parengti;
  • pagal kompetenciją rengia ir teikia Departamento atsakingam asmeniui duomenis ir informaciją Departamento metinio veiklos plano, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano projektų rengimui, dalyvauja šių planų priemonių vykdyme bei rengia ataskaitas apie priemonių įgyvendinimą;
  • pagal Skyriaus vykdomas funkcijas atlieka vidaus kontrolės veiksmingumo stebėseną, nustato rizikos veiksnius;
  • pagal kompetenciją dalyvauja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinime;
  • rengia Skyriaus tvarkomų dokumentų bylas bei teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas saugoti į archyvą;
  • nagrinėja asmenų, nesutinkančių su Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos nustatyta ginklų ar šaudmenų kaina, skundus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ginklų, šaudmenų, ginklų priedėlių, jų dalių, ginklų dėtuvių priėmimo ir perdavimo paslaugų teikimą fiziniams asmenims;
  • pagal kompetenciją tvarko Ginklų registro duomenis, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas Ginklų registro tvarkytojo funkcijas;
  • rengia dokumentus dėl įsigytų, nupirktų ginklų, šaudmenų, ginklų priedėlių, jų dalių, ginklų dėtuvių importo, įvežimo į Lietuvos Respubliką, eksporto, išvežimo iš jos, nustatyta tvarka rengia ir teikia INTRASTAT ataskaitas;
  • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Departamento sandėliuose esančių materialinių vertybių (ginklų, šaudmenų, ginklų priedėlių, jų dalių, ginklų dėtuvių) priėmimą, išdavimą, saugojimą, tvarkymą bei pajamavimą;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-04